Reklamačný poriadok

Za účelom informovania spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, vydáva spoločnosť
Marcel Bobor – GreBlu
IČO: 53229231
DIČ: 1077736220
So sídlom: Júliusa Fučíka 80/4, 96231 Sliač, Slovenská republika

(ďalej ako „poskytovateľ" alebo „predávajúci" alebo „prevádzkovateľ")
ako poskytovateľ služieb „www.neroli.sk".

1. Základné ustanovenie


1. Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Vymedzenie základných pojmov

1. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
3. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
4. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
5. Službou je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne.
6. Bezpečnou službou je služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo.

3. Právo zákazníka na reklamáciu

1. V prípade, ak bola spotrebiteľovi poskytnutá služba nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu tak ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
2. V prípade, ak bol spotrebiteľovi predaný vadný výrobok, spotrebiteľ má právo na jeho reklamáciu.

4. Povinnosti spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru, alebo vadne poskytnutej službe bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu alebo vadne poskytnutú službu zistil a to predložením vadného tovaru v predajni, alebo preukázaním na vadne poskytnutej službe.

5. Uplatnenie reklamácie

1. Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie služby, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu podľa možnosti ihneď bez zbytočného odkladu u osoby ktorá mu službu poskytla a to priamo na mieste kde mu bola služba poskytnutá alebo na adresu poskytovateľa služby.
2. Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne (napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne doložiť odborný posudok.
3. Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu spotrebiteľa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie a dôkazov ktoré predložil spotrebiteľ.
4. Predávajúci po starostlivom preskúmaní reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v komplikovanejšom prípade najneskôr do 30dní.
5. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru (doklad z registračnej pokladne, faktúru, kópia objednávky a pod.).
6. Záručná doba na predávané výrobky je 24 mesiacov.
7. Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol prevádzkovateľ služby.
8. Reklamáciu nie je možné uplatniť na škody spôsobené Spotrebiteľom.

6. Chyby odstrániteľné

1. Spotrebiteľ má právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby počas poskytovania služby v momente keď sa o dozvedel že služba nie je poskytovaná podľa známych štandardov. Prevádzkovateľ túto chybu okamžite odstráni bez zbytočných prieťahov.

7. Chyby neodstrániteľné

1. V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane poskytovateľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny.
2. V prípade, že nie je možné poskytnúť službu z dôvodu na strane spotrebiteľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo osobných obmedzení, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny alebo jej časti na základe dohody s poskytovateľom.

8. Lehoty na uplatnenie reklamácií

1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

9. Spoluúčasť spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

1. Spotrebiteľ je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby ktoré sú predmetom reklamácie.

10. Škody spôsobené spotrebiteľom

1. Spotrebiteľ je povinný dodržať všetky výrobcom stanovené podmienky pre bezpečné užívanie výrobku.

11. Záverečné ustanovenie

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
2. Spotrebiteľ je povinný dodržať všetky bezpečnostné nariadenia prevádzkovateľa, alebo ním poverenej osoby v takom rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zdravia ako na strane spotrebiteľa, tak na strane poskytovateľa.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.3. 2021


Reklamačný protokol stiahnete tu!

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info